Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

Odbory a oddělení

Městské zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Třemošnice rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města a je složeno z členů zastupitelstva města. Mandát člena zastupitelstva města vzniká zvolením. Člen zastupitelstva města vykonává svůj mandát osobně, v zájmu města a jeho občanů, řídí se Ústavou a zákony České republiky a není přitom vázán žádnými příkazy. Člen zastupitelstva města je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Člen zastupitelstva města Třemošnice má při výkonu své funkce právo:

 • předkládat zastupitelstvu města, radě města, výborům a komisím návrhy na projednání
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, a na ředitele příspěvkových organizací a na vedoucí složek, které město založilo nebo zřídilo
 • požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce

Zastupitelstvu města Třemošnice je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje města
 • schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou
 • schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města
 • zřizovat peněžní fondy města
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách
 • delegovat zástupce města  na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast
 • navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání
 • vydávat obecně závazné vyhlášky města
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města
 • stanovit počet členů rady města
 • volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarostu a další členy rady města a odvolávat je z funkce
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
 • rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství
 • udělovat a odnímat čestné občanství města

 

Jmenovité složení členů ZM

 • Pavla Alvarézová, členka rady města, Naše Třemošnice
 • Ing. Miroslav Bubeník, starosta, Jsme s Vámi
 • Josef Dvořák, Jsme s Vámi
 • Ing. Libor Holeček, předseda finančního výboru, SNK Evropští demokraté
 • MVDr. Jana Jeřábková, SNK Evropští demokraté
 • Ing. Pavel Kalina, místostarosta, Jsme s Vámi
 • MUDr. David Komárek, člen rady města, Jsme s Vámi
 • Ing. Jan Lebeda, předseda kontrolního výboru, SNK Evropští demokraté
 • Ing. Václav Lebeda , člen rady města, Jsme s Vámi
 • Milan Michálek, Jsme s Vámi
 • Miroslav Šindelář, Recesisté
 • Jiří Opočenský, KSČM
 • Ing. Jiří Rokos, Recesisté
 • Zdeněk Tomiška, Jsme s Vámi
 • Antonín Urban, Naše Třemošnice

Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Rada města Třemošnice je pětičlenná. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Radě města je vyhrazeno:

 • zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města
 • plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města
 • vydávat nařízení města
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podměty předložené radě členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města
 • stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadě, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu
 • na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy
 • kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města
 • stanovit celkový počet zaměstnanců městského úřadu a organizačních složek města
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
 • schvalovat organizační řád městského úřadu

Jmenovité složení RM

 • Ing. Miroslav Bubeník
 • Ing. Pavel Kalina
 • MUDr. David Komárek
 • Ing. Václav Lebeda
 • Pavla Alvarezová

Starosta města

Ing. Miroslav Bubeník

Tel.: 469 611 114 Mobil: 603 886 983

E-mail: starosta@tremosnice.cz nebo bubenik@tremosnice.cz

 • stojí v čele městského úřadu a do funkce je zvolen z řad členů zastupitelstva města
 • zastupuje město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města
 • v době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta v plném rozsahu
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města
 • podepisuje spolu s místostarostou právní předpisy města, usnesení zastupitelstva a rady města
 • sleduje, koordinuje, zabezpečuje a kontroluje plnění úkolů, které vyplývají z usnesení rady města a zastupitelstva města
 • jmenuje a odvolává tajemnici s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu
 • zajišťuje styk se sdělovacími prostředky
 • v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněných členů zastupitelstva a tajemnice
 • v neodkladných případech může požadovat součinnost od Policie ČR při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
 • zastupuje město v mikroregionu Železné hory
 • zpracovává a projednává programy rozvoje města, dohlíží na jejich realizaci a provádí kontrolu jejich plnění
 • spolu s místostarostou připravuje, projednává a realizuje investice města a dohlíží na jejich provedení
 • připravuje, projednává a realizuje dotace města
 • spolupracuje s ekonomickým oddělením při přípravě rozpočtu a dohlíží na jeho plnění
 • uzavírá manželství jako oddávající
 • dohlíží na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů a Školní jídelny, spolupracuje s nimi
 • dohlíží na činnost příspěvkové organizace – Služby města Třemošnice a spolupracuje s ní ve věcech údržby a oprav majetku města, údržby veřejné zeleně a úklidu města
 • vykonává činnost informatika a správce sítě městského úřadu a je zodpovědný za správu a bezchybný chod databází
 • zabezpečuje provoz veškeré výpočetní techniky a v případě potřeby zabezpečuje nutné proškolení zaměstnanců
 • zabezpečuje archivaci dat na serverech
 • udržuje a zabezpečuje funkčnost připojení na internet
 • instaluje nové softwarové vybavení a hardware, zajišťuje aktualizaci dat v rámci smluv o technické podpoře a řešitelském servisu
 • koordinuje a zajišťuje činnosti dodavatelských subjektů v oblasti informační technologie na základě smluvních vztahů
 • odstraňuje, popř. sjednává a zabezpečuje hardwarové a softwarové opravy
 • vede evidenci licencí používaného software

Místostarosta města

Ing. Pavel Kalina

Tel.: 469 611 112  Mobil: 739 691 882

E-mail: mistostarosta@tremosnice.cz nebo kalina@tremosnice.cz  

 • do funkce je zvolen z řad členů zastupitelstva města
 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu
 • podepisuje spolu se starostou zápis a usnesení rady města a zastupitelstva města a právní předpisy města
 • uzavírá manželství jako oddávající
 • spolu se starostou připravuje, projednává a realizuje investice města a dohlíží na jejich plnění
 • dohlíží na činnost základní školy a mateřské školy a spolupracuje s nimi
 • zastupuje město při jednáních ve věcech stavebního a územního řízení

Tajemnice města

RNDr. Jana Kočová

Tel.: 469 611 115 Mobil: 739 096 501

Email: tajemnik@tremosnice.cz nebo kocova@tremosnice.cz

 • je odpovědná za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi, plní úkoly uložené jí zastupitelstvem města, radou města a starostou
 • do funkce je jmenována a odvolána starostou města na základě předchozího souhlasu ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu a na základě pověření starosty i vůči ostatním zaměstnancům města
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města
 • je registračním úřadem ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., zájmu
 • vyhlašuje výběrová řízení dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících na obsazení pracovních míst úředníků zařazených do městského úřadu
 • předkládá radě města návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů
 • stanovuje pracovní náplně všem zaměstnancům města
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě měst, starostovi, nebo zvláštnímu orgánu
 • zúčastňuje se zasedání rady a zastupitelstva města s hlasem poradním
 • koordinuje a kontroluje činnosti odborů a zařízení a rozhoduje o kompetenčních sporech
 • připravuje a předkládá radě a zastupitelstvu vnitřní směrnice a legislativní předpisy města, pokud je v jejich kompetenci schvalování takových předpisů
 • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice úřadu k zabezpečení jeho chodu
 • je nadřízená všem zaměstnancům města, řídí a kontroluje jejich činnost
 • odpovídá za realizaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • odpovídá za realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • realizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • odpovídá za proškolování zaměstnanců na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce
 • rozhoduje o čerpání prostředků Sociálního fordu
 • spolupracuje s Úřadem práce ČR v otázkách zaměstnanosti
 • organizačně zajišťuje volby, sčítání obyvatel a místní referendum
 • zajišťuje agendu veřejných sbírek
 • zabezpečuje a řídí personální rozvoj úřadu, vzdělávání zaměstnanců a sociální rozvoj
 • koordinuje legislativní činnost městského úřadu při zpracování návrhů právních předpisů města, zajišťuje komplexní dohled nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města
 • řeší námitky podjatosti vznesené proti vedoucím úředníkům, řeší stížnosti na zaměstnance
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města
 • nesmí vykonávat funkce v politických stranách

*oddělení sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka města

Ilona Vlčková

Tel.: 469 611 113 Mobil: 604 406 248
E-mail: vlckova@tremosnice.cz

 • zajišťuje vyřizování korespondence starosty, místostarosty a tajemnici městského úřadu podle jejich pokynů,
 • vyřizuje organizačně-technické záležitosti spojené se zasedáními zastupitelstva a schůzemi rady (např. pozvánky, plakáty s programem zasedání zastupitelstva),
 • plní povinností obce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zabezpečuje správnost převodů platů a odměn na účty, zúčtování mezd, finančních odvodů, odvodů pojistných částek, vedení průkazné evidence
 • zabezpečuje roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob, výkazů o dani, vedení průkazné evidence
 • zodpovídá za zajištění úkolů souvisejících s personální agendou zaměstnanců města
 • vede evidenci hrobů a hrobových míst
 • zajišťuje agendu přestupkové komise

Odbor výstavby

Bc. Michaela Hančarová - vedoucí odboru
Tel.: 469 611 125, 603 599 090
E-mail: hancarova@tremosnice.cz

Marcela Semerádová
Tel.: 469 611 124, 603 599 090
E-mail: semeradova@tremosnice.cz

Mgr. Věra Hlaváčová
Tel.: 469 611 123, 603 599 090
E-mail: hlavacova@tremosnice.cz

Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti, jako pověřený úřad pro území města Třemošnice, Seč, Běstvina.

Na úseku územního plánování:

Vede územní řízení a vydává rozhodnutí o:

 • umístění pozemních, inženýrských, dopravních vodohospodářských a  telekomunikačních staveb, nebo zařízení
 • změně využití území
 • změně stavby o změně vlivu stavby na využití území
 • dělení nebo scelování pozemků
 • ochranném pásmu a spolupracuje s příslušnými orgány státní správy.

Vydává územní souhlasy k záměrům v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše.

Posuzuje návrhy na odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.

Zodpovídá za dodržování územního plánu, regulačních plánů města a dodržování územních plánů a  urbanistických studií v územním obvodu.

Poskytuje územně plánovací informace.

Na úseku stavebního řádu:

Provádí stavební řízení a povoluje pozemní a inženýrské stavby bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, jakož i jejich změny.

Provádí závěrečné kontrolní prohlídky dokončených staveb. Vydává kolaudační souhlasy pro stavby. Rozhoduje s orgány státní správy o zkušebním provozu před vydáním kolaudačního souhlasu a stanoví pro něj podmínky. Vydává souhlasy k zahájení zkušebního provozu a  časově omezená povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

Provádí kontrolní prohlídky rozestavěné stavby, při odstraňování stavby, při zabezpečovacích pracích, při nezbytných úpravách nebo vyklizení stavby, při udržovacích pracích. Při kontrolních prohlídkách schvaluje změnu stavby před jejím dokončení.

Nařizuje neodkladné odstranění stavby, zabezpečovací práce a nezbytné úpravy vlastníku stavby. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajišťuje odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce prostřednictvím stavebního podnikatele.

Rozhoduje o možnosti vstupu pracovníkům, orgánům, organizacím a občanům, kteří plní úkoly podle stavebního zákona, na cizí pozemky a stavby k provádění kontrolní činnosti a za účelem zjištění skutečného stavu věci.

Eviduje a zabezpečuje ukládání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení, ohlášení, kolaudačních souhlasů a jiných opatření, týkajících se staveb, spolu s veškerými písemnostmi, které se jich týkají.

Ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům, či stavbám, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků či staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby nebo její změny a pro provedení nezbytných úprav, udržovacích nebo zabezpečovacích prací a pro odstranění stavby informačních, reklamních a propagačních zařízení a stanoví výši náhrady škody, související s uvedenými opatřeními, nedojde-li k dohodě.

Vydává souhlasy k povolení stavby speciálním stavebním úřadem.

Na úseku životního prostředí:

Ochrana přírody a krajiny - dle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu.

Podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod.

Vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Na úseku dopravy

dle zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Rozhoduje o zřízení sjezdů z místních a účelových komunikací na sousední nemovitosti, vydává povolení na připojení nové komunikace.

Vykonává státní odborný dozor nad místními a účelovými komunikacemi a silnicemi.

Povoluje uzavírky a stanovuje objížďky na místních a účelových komunikacích.

Povoluje zvláštní užívání místních a účelových komunikací.

Na úseku ochrany ovzduší

dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

Rozhoduje o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle § 19 odst. 6.

Vede evidenci vydaných rozhodnutí.

Na úseku ochrana přírody a krajiny

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Povoluje kácení dřevin v městě Třemošnice a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě dle § 9 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb..

Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu.

Podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod.

Vede evidenci všech vydaných rozhodnutí v  územním obvodu.

Vyměřuje správní poplatky související s vydávanými rozhodnutími dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění.

Vydává sdělení podle § 2 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vydává vyjádření podle § 8 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech práv vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů

Přiděluje čísla popisná a evidenční podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhl. č. 326/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro území Třemošnice

Odbor dále:

 • průběžně sleduje veškerou stavební činnost ve městě včetně místních částí a dbá na to, aby probíhala v souladu se záměry schváleného územního plánu
 • projednává a rozhoduje o přestupcích a správních deliktech v rozsahu daném odboru tímto organizačním řádem
 • provádí státní stavební dozor
 • provádí archivaci dokumentace staveb a souvisejících písemností
 • vede spisovou agendu odboru
 • poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rámci své působnosti, ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
 • podává statistické hlášení dle zákona č. 89/1995Sb., o státní statistické službě, v platném znění
 • podává statistické hlášení dle zákona č. 334/1992Sb., výměru č. 261/2006Sb., o rezortní evidenci
 • podává statistické hlášení dle vyhlášky č. 7/2003Sb., o vodoprávní evidenci.

Odbor hospodářskosprávní

*oddělení ekonomické

Lucie Vojtíšková
Tel.: 469 611 116
E-mail: vojtiskova@tremosnice.cz

Ilona Tomišková
Tel.: 469 611 117
E-mail: tomiskova@tremosnice.cz

Zuzana Klepačová, DiS. - pověřenec GDPR
Tel.: 469 611 121 Mobil: 739 099 277
E-mail: klepacova@tremosnice.cz

 • vede finanční hospodářství, účetnictví a rozpočet města
 • komplexně zpracovává agendu spojenou s poskytováním příspěvků z rozpočtu města
 • eviduje majetek města - provádění inventarizace
 • zajišťuje převod movitého a nemovitého majetku města
 • zajišťuje agendu věcných břemen a pronájmů nemovitého majetku

 

*oddělení matriky a všeobecné administrativy

Ing. Jana Němcová
Tel.: 469 611 133 Mobil: 737 724 021
E-mail: nemcova@tremosnice.cz

Romana Doležalová
Tel.: 469 611 119 Mobil: 737 724 021
E-mail: dolezalova@tremosnice.cz

Působnost na úseku matrik

Komplexně vykonává matriční agendu v rozsahu úřadu pověřeného vedením matrik dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů pro obce správního obvodu Třemošnice, Seč, Běstvina a jejich místní části.

 • vedení matričních knih a sbírek listin matričních knih
 • vydává rodné, oddací, úmrtní listy pro osoby narozené, oddané, zemřelé ve správním obvodu
 • změna jména, příjmení pro osoby s trvalým pobytem v matričním obvodu
 • přijetí předchozího příjmení po rozvodu manželství
 • zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • uzavírání manželství
 • vydává osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro sňatek v cizině
 • výpisy z matričních knih, nahlížení do matričních knih
 • vyřizuje zápisy do Zvláštní matriky v Brně (narození, sňatek, úmrtí ČR občanů v cizině)
 • vydává Potvrzení o občanském průkazu (z důvodu skončení platnosti OP, ztráty, zničení, odcizení, poškození)
 • vydává Potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP (změna stavu, jména, příjmení)

 

Působnost na úseku evidence obyvatel

Komplexně vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých souvisejících zákonů pro obyvatele s trvalým pobytem v obci Třemošnice a místních částech Hedvikov, Kubíkovy Duby, Lhůty, Podhradí, Skoranov, Starý Dvůr a Závratec.

 • přihlašuje občany k trvalému pobytu v obci Třemošnice a jejích místních částech - občan vyplní přihlašovací lístek a předloží platný OP a doklad o vlastnictví domu či bytu nebo doloží oprávněnost užívání, správní poplatek 50,- Kč za osobu starší 15 let
 • vydává rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v obci Třemošnice a jejích místních částech
 • poskytuje výpis osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel pro obyvatele s trvalým pobytem v obci Třemošnice a jejích místních částech starší 15 let
 • zajišťuje agendu rodných čísel, poskytuje informace k žádosti o ověření a osvědčení rodného čísla

Ostatní

 • vydává rybářské lístky pro osoby s trvalým pobytem v obcích Třemošnice, Seč, Ronov nad Doubravou, Běstvina, Lipovec, Kněžice, Bousov, Biskupice, Žlebské Chvalovice a jejich místních částech
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
 • vydávání výpisů z Czech POINTu
 • vydávání Rozhodnutí o povolení pořádání tomboly
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • agenda na úseku myslivosti a včelařství
 • přijímání ztrát a nálezů
 • vedení pokladny
 • vedení podatelny
 • hlášení místního rozhlasu
 • organizačně a technicky zajišťuje činnosti Komise pro občanské záležitosti

*Oddělení sociální

 Mgr. Marta Menšíková, DiS. - sociální pracovnice

Tel.: 469 611 122 Mobil: 732 971 530

E-mail: mensikova@tremosnice.cz

Poskytne základní nebo odborné sociální poradenství v oblastech:

 • Sociálních dávek (dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, nebo dávek pro osoby se zdravotním postižením a další, pomůže při vyplnění a podání žádosti o dávky)
 • Sociálního zabezpečení (pomoc s vyřízením přiznání invalidity, invalidních a starobních důchodů)
 • Nezaměstnanosti – pomoc při sestavení životopisu, vyhledávání nabídek zaměstnání,  podpora a doprovod na pracovní pohovory
 • Péče o osoby blízké (nároky na dávky pro pečující i osoby se zdravotním postižením, úprava bydlení pro osoby s omezenou hybností, kompenzační pomůcky a poradí jak správně pečovat, zprostředkuje pomoc domácí zdravotní péče a terénní sociální služby, poskytne psychickou podporu, zprostředkuje pomoc psychoterapeutické pomoci pro laické pečující)
 • Výběru a zprostředkování vhodné sociální služby
 • Půjček a vysvětlí jejich možná rizika
 • Řešení dluhů a exekucí, sestavení domácího rozpočtu
 • Výchovy dětí v rodině, jejich pravidelné školní docházce, při mimoškolní přípravě dětí a smysluplném trávení volného času
 • Rodin s dětmi (kde dochází k zanedbávání, týrání a zneužívání dětí, kde se vyskytují výchovné problémy dětí, vztahové problémy v rodině atd., zprostředkování kontaktu na příslušný orgán a služby).
 • Jednání s úřady (podpoří při vyřizování osobních dokladů a občanství)
 • Komunikace s dalšími institucemi (pomůže s vyplněním formulářů nebo sepisování úředních dopisů apod.)

Pomáhá:

 • Osobám se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním) nebo duševním onemocněním; obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí;  imigrantům a osobám přistěhovalým ze zemí EU, EHP a dalších zemí; osobám ohroženým sociálním vyloučením, vznikajícím důsledkem stáří, zdravotního postižení, jiné sociální události nebo, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě; osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení; osobám ohroženým rizikovým způsobem života (závislosti na alkoholu, na hracích automatech, na drogách); osobám po výkonu trestu

 

Hana Pecharová

Tel.: 469 611 120 Mobil: 703 141 961

E-mail: pecharova@tremosnice.cz

 • agenda místních poplatků: poplatky za odpady, psy, veřejné prostranství a z pobytu
 • agenda veřejného opatrovníka
 • agenda zvláštního příjemce důchodu
 • agenda městských bytů
 • ověřování podpisů a listin
 • Czech Point

 

Organizační složka knihovna a informační centrum

Pavla Alvarezová

Světlana Hromádková

Tel.: 469 611 135

E-mail: knihovna@tremosnice.cz

E-mail: ic@tremosnice.cz

Knihovna

Čtenářům nabízíme tyto služby:

 • půjčování knih a časopisů
 • meziknihovní výpůjční služba
 • rezervace knih
 • půjčování naučných CD nosičů v knihovně
 • obalování kniha a učebnic

Ostatní služby:
možnost použití PC pro veřejnost
tisk, kopírování
fax

Informační centrum

 • - nabídka propagačních materiálů Třemošnice a okolí
 • - prodej pohledů, map, turistických známek, magnetů, vizitek aj.
 • - vyhledání dopravních spojů
 • - faxování, kopírování, skenování, laminování, práce na počítači
 • - předprodej vstupenek v síti Ticketportál, TicketArt, Eventim
 • - inzerce na webových stránkách Města Třemošnice, inzerce v Třemošnických novinkách
 • - možnost pro podnikatele z Třemošnice zveřejnit svoji firmu v databázi firem
 • - zprostředkování vstupenek na divadelní představení Dusíkova divadla Čáslav
 • - prodej vstupenek na místní akce

*oddělení - galerie

Martina Víšková

Tel. 469 611 136

E-mail: viskova@tremosnice.cz


*oddělení - Lichnice

Ivana Matyková

Tel.: 728 835 746

E-mail: Ivana.Matykova@seznam.cz


*oddělení pečovatelské služby

oddělení pečovatelské služby

Dům s pečovatelskou službou

Pro poskytování soustředěné pečovatelské služby je určen dům č. 438 v ul. Jižní v Třemošnici. Zřizovatelem domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je Město Třemošnice, které je zároveň provozovatelem. DPS je objekt se 47 byty, ubytování má povahu nájmu bytu zvláštního určení dle § 2300 občanského zákoníku.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba (dále jen PS) se poskytuje obyvatelům DPS nebo osobám v domácnostech ve městě Třemošnice a v okolních obcích. PS je poskytována na základě smlouvy o poskytování služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na základě prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006, která upřesňuje výši úhrad.

Bc. Jana Endrychová – vedoucí PS a DPS

Tel.: 469 661 406 Mobil: 733 712 056

E-mail: dps@tremosnice.cz, ps@tremosnise.cz, endrychova@tremosnice.cz

Úsek domu s pečovatelskou službou:

 • Vede evidenci žadatelů o ubytování.
 • Ve spolupráci se sociální komisí při MěÚ Třemošnice a Radou Města Třemošnice provádí výběr nájemníků.
 • Sepisuje nájemní smlouvy a zajišťuje celkovou administrativu ohledně výměny nájemníků.
 • Zajišťuje přebírání a předávání bytů nájemníkům.
 • Zajišťuje opravy společných prostor domu, je nápomocná při zajištění oprav v bytech DPS ve věci organizace.
 • Organizuje činnost půjčovny zdravotních pomůcek.
 • Organizačně zajišťuje pronájem nebytových prostor v DPS.

Úsek pečovatelské služby

 • Při aktivitách PS se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, provozními řády a standardami kvality.
 • Zodpovídá, řídí a kontroluje činnost oddělení PS, organizuje aktivity pro uživatele PS.
 • Vykonává dle potřeby sociální šetření, provádí depistážní činnost, poskytuje základní sociální poradenství.
 • Sepisuje a ukončuje smlouvy o poskytování služby sociální péče s uživateli PS.
 • Vede příjmové místo pro PS.

Pracovnice v sociálních službách vykonávající přímou péči

Tel.: 469 313 397

E-mail: dps@tremosnice.cz, ps@tremosnice.cz

Úsek domu s pečovatelskou službou

 • Jsou nápomocny při zajišťování oprav společných prostor domu a oprav v bytech DPS ve věci organizace a úklidu.
 • Jsou nápomocny při údržbě okolí DPS a při estetických úpravách společných prostor DPS.

Úsek pečovatelské služby

 • Při aktivitách PS se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, provozními řády a standardami kvality.
 • Provádí pomoc a podporu uživatelům PS, naplňují s uživateli cíl spolupráce – individuálně péči společně plánují.
 • Organizují aktivizační činnosti s uživateli PS.
 • Vybírají finance za poskytnutou péči od uživatelů PS.

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
2
31
1
1
2
2
3
1
4 5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14 15
4
16
17 18
2
19
2
20
2
21
1
22
5
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
2
29
2
30

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0