Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

Jednací řád

Jednací řád Zastupitelstva města Třemošnice

Zastupitelstvo města Třemošnice (dále jen „zastupitelstvo“) se v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon“), usneslo dne 19. 12. 2018 na tomto jednacím řádu:

1. Jednací řád zastupitelstva upravuje podrobnosti průběhu zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo se ve své činnosti řídí zákonem.

2. Zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84, 85 zákona a dále si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti města mimo pravomoci, které jsou vyhrazeny radě města.  

3.  Zasedání zastupitelstva (dále jen „zasedání“) svolává starosta podle potřeby, nejméně však 1 x za tři měsíce. MěÚ informuje o místě, době a programu zasedání alespoň 7 dní před jeho konáním (úřední deska).

4. Členové zastupitelstva jsou povinni se účastnit zasedání. V opačném případě se omluví starostovi, místostarostovi nebo tajemnici.

5. Program na zasedání předkládá rada města. Na zasedání může být jednáno jen o věcech, které byly navrženy v programu. O zařazení dalších bodů jednání rozhoduje zastupitelstvo.

6.  Písemné podklady k jednání zastupitelstva doručí Městský úřad jeho členům zpravidla nejpozději 3 dny před zasedáním nebo jsou členové zastupitelstva podrobně seznámeni s programem jednání na zasedání rozšířené rady.

7. Zastupitelstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení nebo v průběhu zasedání není přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů jeho náhradní zasedání.

8. Navržené usnesení je přijato, pokud nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (minimálně 8) vyslovila s jeho obsahem souhlas.

9. Hlasování o navržených usneseních probíhá veřejně, a to i v případě volby – zdvižením ruky „pro“, „proti“ nebo „zdržel se hlasování“. 

10. V případě uplatnění protinávrhu členem zastupitelstva se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu.

11. V případě předložení návrhu usnesení ve variantách se hlasuje v pořadí předložených variant.

12. Starosta: řídí, ukončuje nebo přerušuje zasedání, řídí hlasování, informuje o počtu přítomných členů, o zápisu z předchozího zasedání, předkládá návrh na složení návrhové komise a určuje dva ověřovatelé zápisu. Předkládá k rozhodnutí usnesení rady, které pozastavil pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit.

13. Doba diskusního vystoupení členů zastupitelstva i občanů je omezená na max. 5 minut. Technické poznámky jsou omezeny na max. 1 minutu.

14. Návrh usnesení předkládá návrhová komise a musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.

15. Zveřejnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje MěÚ vyvěšením na úřední desce a webových stránkách města.

16. Kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor a informuje o zjištěných skutečnostech zastupitelstvo města.

17. Ruší se jednací řád Zastupitelstva města Třemošnice ze dne 17. 12. 2014.

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
2
30
1
1
2
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
4
9
3
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
4
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
1
27
2
28
1
29 30
2
31

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

 

Mobilní aplikace

ma

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení.

G-mapy

Katastrální mapa, územní plán,ostatní:

Aplikace GObec

Mobilní rozhlas

Rozpočet města