Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany města Třemošnice. Více informací naleznete zde.

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

Svátek

Dnes je 19.9.2019

Svátek má Zita

Zítra má svátek Oleg

Certifikát

Městský úřad Třemošnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Odkazy

logo

logo_ODM

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obsah stránky:    Základní prohlášení organizace
                              PS - služba terénní a ambulantní
                              Odpovídáme na vaše dotazy

 

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE

         

Organizace:                            Město Třemošnice

Sociální služba:                      Pečovatelská služba Třemošnice

Sídlo pečovatelské služby:     Dům s pečovatelskou službou v Třemošnici.

Adresa:                                   Jižní 438, 538 43 Třemošnice

Telefon:                                  469661406 (vedoucí PS), 469313397 (pracovnice PS)

Fax:                                        469661389 (Městský úřad Třemošnice)

E-mail:                                    ps@tremosnice.cz, dps@tremosnice.cz,

Internetová adresa:                www.tremosnice.cz

Poslání a cíl pečovatelské služby:

Posláním a hlavním cílem Pečovatelské služby Třemošnice (dále jen PS)  je podporovat proces sociálního začleňování osob v nepříznivé sociální situaci, zapojení těchto osob do běžného života společnosti, pomáhat jim nalézt nebo udržet fyzickou a psychickou soběstačnost.  Pomáhat těmto osobám v situacích, kdy jejich stav omezuje nebo vylučuje zvládat pobyt v domácím prostředí. U mnohých se snažit překlenout jejich osamocenost.

Pečovatelská služba se poskytuje na základě Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006,  která upřesňuje rozsah činností PS a výši úhrad.

Charakteristika pečovatelské služby:

            PS je poskytována jako služba terénní v domácnostech uživatelům, včetně domácností v Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici (dále jen DPS) a jako služba ambulantní, kdy uživatel přichází do sídla PS za účelem využití služby (využití střediska osobní hygieny).

            Základní činnosti PS:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále poskytujeme nad rámec základních činností fakultativní činnosti.

Podrobný rozpis základních a fakultativních činností je uveden v sazebníku úhrad za tyto činnosti.

            Kromě služeb sociální péče poskytuje PS Třemošnice základní sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace. Jedná se o podání základních informací v oblasti sociální, bytové, v oblasti využívání kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času.

Poskytovatel soc. služby může odmítnout poskytování služby:

 • z kapacitních důvodů
 • pokud osoba požaduje službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • pokud osoba nespadá do cílové skupiny osob pro poskytování služby
 • pokud osobě vypověděl v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu neplnění smluvních povinností

 

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba poskytována):

Pečovatelská služba zajišťuje péči osobám od 18 let věku, které potřebují částečnou pomoc druhé osoby, a kterou jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Služba je poskytována nejen v DPS, ale i  ve městě samotném a v okolních obcích.

Do cílové skupiny pro poskytování pečovatelské služby nepatří (podrobně vymezeno vnitřním předpisem):

1/         Osoba, jejíž zdravotní stav dle posouzení ošetřujícího lékaře neodpovídá poskytování částečné péče nebo již odpovídá poskytování plné (celodenní) péče.

2/         Osoba s asociálním chováním, agresivitou, nesnášenlivostí.

3/         Osoba se silnými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem ohrožuje sebe nebo své okolí popř. narušuje soužití osob.

4/         Osoba závislá na alkoholu  a  omamných látkách, pod jejichž vlivem ohrožuje sebe nebo své okolí popř. narušuje soužití osob.

5/         Osoba, která nerespektuje smluvně sjednaná pravidla.

Vyjádření ošetřujícího lékaře je vyžadováno v případě, poskytuje-li se PS přímo v domácnosti uživatele nebo ve středisku osobní hygieny, nevyžaduje se při činnosti – dovoz oběda.

Rozvojové cíle PS:

Cíle jsou definovány tak, aby jejich naplnění přineslo uspokojení a prospěch všem zainteresovaným stranám – uživatelům PS, pracovnicím PS, zřizovateli PS, veřejnosti. Uvedené cíle se týkají časového rozpětí tří let tzn. do roku 2014.

Rozvojové cíle týkající se veřejnosti:

1/         Zvyšovat úroveň informovanosti blízké i široké veřejnosti o poskytování sociální služby ve městě Třemošnice.

Každý měsíc informovat občany města Třemošnice o dění v PS Třemošnice prostřednictvím článků v Třemošnických novinách – odpovědná osoba Endrychová .

1x ročně provést evaluaci služby prostřednictvím ankety pro uživatele PS nebo občany města Třemošnice – odpovědná osoba Endrychová.

1x za dva roky nebo dle potřeby aktualizovat internetové stránky PS – odpovědná osoba Endrychová (rok 2012).

Dle potřeby provést aktualizaci propagačních letáků – odpovědná osoba Endrychová (rok 2012).

Spolupracovat s internetovým portálem Péče o seniory, pravidelně aktualizovat informace týkající se PS Třemošnice na tomto portálu – odpovědná osoba Endrychová (rok 2012 a dále).

2/         Poskytování pečovatelské služby rozšiřovat do obcí se samostatnou působností na základě dohod mezi zřizovatelem  a obcemi.

3/         Otevřít sídlo PS veřejnosti, zaměřit se na spolupráci s MŠ a ZŠ Třemošnice, snažit se o co největší sblížení stárnoucí a mladé generace.

Pronajímat prostory DPS k vhodným účelům – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem (rok 2012 a dále).

1x ročně až 1x za dva roky pořádat den otevřených dveří pro širokou veřejnost – odpovědný celý pracovní tým PS (rok 2012 a dále).

Podporovat provádění kulturních programů dětí pro uživatele PS – odpovědný celý pracovní tým PS (rok 2012 a dále).

Zajišťovatpraxe studentů, kteří jsou absolventy škol se zaměřením na sociální problematiku, zajišťovat provádění stáží pracovníků v sociálních službách – odpovědný celý pracovní tým (rok 2012 a dále)

Podporovat dobrovolnickou činnost pro uživatele PS Třemošnice dle nabídky – odpovědná osoba Endrychová (rok 2012 a dále).

Spolupracovat s osobní asistencí při zajišťování potřeb uživatelů v době mimo stálou pracovní dobu PS – odpovědná osoba Endrychová (rok 2012 a dále dle potřeby uživatelů).

4/         Navazovat a dále upevňovat vztahy mezi PS Třemošnice a sponzory a dárci.

Oslovení sponzorů za účelem spoluúčasti na pořízení nové pergoly – odpovědná osoba Endrychová (rok 2012-2013).

Oslovení sponzorů při příležitosti 20 let fungování PS Třemošnice, zorganizovat posezení s hudbou pro uživatele PS za podpory dárců a sponzorů – odpovědná osoba Endrychová (rok 2013).

Obdarování sponzorů výrobkem vzniklým v rámci ergoterapie uživatelů PS při příležitosti 20 let fungování PS Třemošnice – odpovědná osoba Vaňková, Endrychová ve spolupráci s uživateli služby (rok 2013).

Rozvojové cíle týkající se uživatelů služby:

5/         Sledovat potřeby zdravotně postižených osob, zaměřit na ně celkovou vybavenost sídla PS a technickou vybavenost služby sociální péče.  Prosazovat se o bezbariérovost bytů v DPS Třemošnice.

Rozšiřovat vybavenost půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem (rok 2012 a dále).

Zapůjčení pomůcek neomezovat na uživatele služby, ale pomůcky půjčovat i jiným potřebným občanům z města Třemošnice a okolních obcí na základě dohod a smluv o zapůjčení – odpovědná osoba Endrychová, Kočová (rok 2012 a dále).

Dle finančních podmínek provádět rekonstrukci bytů v DPS Třemošnice při výměně nájemníka – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem (rok 2012 – rekonstrukce 2 bytů – dle situace).

6/         Připravovat pro uživatele PS aktivizační programy, které podporují rozvoj kognitivních funkcí člověka, snažit se naplňovat individuální potřeby uživatelů nad rámec PS dle možností PS. Dle nabídky aktivity rozšiřovat s přihlédnutím k provozním možnostem.

Zajišťovat pravidelné aktivizační programy pro uživatele PS: kondiční cvičení – odpovědná osoba Horáková, trénování paměti – odpovědná osoba Malá, ergoterapie – odpovědná osoba Vaňková (rok 2012 a dále).

2x ročně organizovat akci Křeslo pro hosta a výlet po okolí Třemošnice ve spolupráci s hasiči města Třemošnice – odpovědná osoba Endrychová (rok 2012 a dále).

2x ročně organizovat posezení s hudbou – odpovědný celý pracovní tým (rok 2012a dále).

Rozvojové cíle týkající se technického zajištění:

7/         Zvelebovat prostranství kolem sídla PS a zahradu PS.

Zapojovat do údržby okolí uživatele PS dle jejich možností, vytvářet tak malebný prostor proodpočinek uživatelů PS - odpovědní osoba Vaňková (rok 2012).

Pořízení nových laviček k posezení v okolí sídla PS – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem (rok 2013).

Pořízení nové pergoly v prostranství před DPS – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem a dárci (rok 2012-2013).

8/         Zajišťovat technickou vybavenost provozu PS.

Nákup služebního automobilu – zřizovatel PS (rok2012 – 2013).

Nákup hydraulického zvedáku – vybavení střediska osobní hygieny – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem (do konce roku 2014).

Vymalování provozních prostor PS – odpovědný celý pracovní tým ve spolupráci se zřizovatelem (rok 2012).

Nátěr oken v provozní části PS – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem (rok 2012 – 2013).

Pořízení stříšek nad vchody do DPS pro ochranu před deštěm při manipulaci s nákupy a jídlonosiči a jako prevenci proti zatékání do budovy – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem (rok 2012).

Provést úpravu odpadů a kanalizace tak, aby se zabránilo pohybu hlodavců v těsné blízkosti DPS a jejich přístupu do budovy – odpovědná osoba Endrychová ve spolupráci se zřizovatelem (rok 2012 – 2013).

Principy (hodnoty) sociální služby, o které služba usiluje:

1/         Efektivnost, kvalita – PS naplňuje Standardy kvality sociálních služeb, poskytování služby odpovídá dobré praxi a zároveň se přizpůsobuje vývoji v oboru.

2/         Dostupnost – PS se snaží o dostupnost informací (přístup k informacím a jejich srozumitelnost), dostupnost místní, časovou (služba je poskytována v co nejkratší době od sociálního šetření), finanční, architektonickou (bezbariérovost), psychologickou (přátelské prostředí).

3/         Jistota – PS se snaží o zvyšování pocitu jistoty uživatele,  přání a potřeby uživatelů PS jsou respektovány.

4/         Odpovědnost a spolehlivost – role všech subjektů jsou jasně definovány na základě smlouvy. PS se zaručuje poskytovat činnosti v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě důsledným dodržováním lidských práv a základních lidských svobod. Uživatel může svobodně vyjádřit svůj názor, může si stěžovat. Stížnosti jsou akceptovány a řešeny.

5/         Odbornost, profesionalita – uživatelé jsou seznamováni se všemi sociálními výhodami, na které mají nárok.  Zaměstnanci PS v případě potřeby zajistí potřebné kontakty.

6/         Svobodné rozhodování a podpora nezávislosti uživatele – služba by měla být pomocí a podporou samostatné činnosti uživatelů.

7/       Individualizace potřeby – služba podporuje člověka v naplňování jeho osobních cílů, služba je společně s uživatelem vybírána a plánována.

8/         Partnerství, rovné podmínky – služba je založena na základě rovnosti uživatele a

poskytovatele bez jakékoliv diskriminace. Nástrojem této spolupráce je dialog. PS respektuje       náboženské založení, barvu pleti, národnost, politické názory, sexuální orientaci.

9/         Subsidiarita – PS se snaží řešit problémy prostřednictvím subjektu, který je uživateli nejbližší, což je rodina. Služba má v péči o uživatele pouze doplňující charakter.

10/       Týmová spolupráce – PS vytváří vhodné podmínky pro kvalitní pokud možno bezchybnou týmovou spolupráci pracovnic.

 

Základní prohlášení organizace bylo schváleno Radou Města Třemošnice                     dne 30. 11. 2011.

 

Pečovatelská služba – služba terénní a ambulantní

V domácnostech uživatelů Pečovatelské služby Třemošnice v Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici nebo v domácnostech uživatelů pečovatelské služby (dále jen PS) mimo tento dům je poskytována terénní PS. Jde o službu, kdy pracovnice PS přicházejí za uživatelem do jeho domácnosti. Zde pracovnice vykonávají činnosti, které uživatel sám již nezvládá, a které si prostřednictvím smlouvy o poskytování služby sociální péče domluvil.

V sídle Pečovatelské služby Třemošnice tzn. v Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici je poskytována ambulantní PS, kdy uživatel sám službu vyhledá a využije ji. Jedná se o využití střediska osobní hygieny (dále jen SOH), kde je uživateli poskytnuta pomoc s celkovou hygienou za asistence pracovnic PS. Dopravu do SOH si zajistí uživatel služby vlastní, nemá-li takovou možnost, zajistí dopravu pracovnice PS.

Osobní hygiena uživatelů PS je prováděna ve SOH v případě, že podmínky pro osobní hygienu jsou v domácnosti uživatele nevyhovující. Provozní doba SOH je 9:00 – 15:00 hod. – vždy na základě předběžné domluvy. V SOH je poskytována pomoc při hygieně vždy pouze jednomu uživateli. Maximální počet uživatelů během dne – 4 uživatelé. Uživatel je povinen vybavit se vlastními hygienickými pomůckami (mýdlo, šampon, ručník, žínka, hřeben) a čistým prádlem k převlečení po koupeli. Pracovnice PS poskytují pouze základní péči o vlasy a nehty (mytí, česání vlasů; čištění nehtů). Odborné služby (střihání vlasů a nehtů, holení) zajistí pracovnice uživateli u profesionálních poskytovatelů služeb. Úhrada těchto služeb se neřídí sazebníkem úhrad PS, odborný poskytovatel služby si úhradu za službu určuje sám. Po každém použití SOH provede pracovnice PS hygienickou očistu SOH. Řídí se dezinfekčním plánem střediska. V SOH je zákaz kouření a užívání omamných prostředků, včetně alkoholu. Zjistí-li pracovnice užití alkoholu nebo jiných omamných prostředků uživatelem těsně před vstupem do SOH, použití SOH tomuto uživateli z bezpečnostních důvodů neumožní. Domluví se s uživatelem na náhradním termínu provedení hygieny.

V případě, že si uživatel nepřeje pomoc ze strany pracovnic při provedení hygieny, podepíše prohlášení, že provede hygienu samostatně, bez pomoci pracovnic a na vlastní nebezpečí. Upřesní dobu použití SOH – nejdéle však 60 minut. Samostatně provedená hygiena není součástí PS. Osoba, která SOH využije samostatně, uhradí finanční částku za použití SOH jako pronájem nebytových prostor DPS.

 

Odpovídáme na vaše dotazy

Kdo je zřizovatelem Pečovatelské služby Třemošnice?

Zřizovatelem pečovatelské služby (dále jen PS) je Město Třemošnice.

Co znamená, že je PS službou pouze částečnou?

PS je poskytována pouze v:   Po – Pá: 6:30 – 19:00 hod.

                                               So, Ne, svátek: 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00, 17:00 – 19:00 hod. V tomto časovém rozmezí je uživatelům služby zajištěna dle jejich potřeb pomoc při hygieně a oblékání, nákupy, pochůzky, úklidy, praní a žehlení prádla, dovoz oběda, dovozy a doprovody k lékaři a na úřady v rámci města Třemošnice a další.

Co znamená, že je PS službou terénní?

PS je poskytována přímo v domácnosti uživatele služby, to platí i o domácnostech v domě s pečovatelskou službou. Pracovnice přichází za uživatelem do jeho domácnosti, tedy do terénu.

Co znamená, že PS poskytuje službu ambulantní?

Ambulantní službou se rozumí, pokud uživatel k zajištění svých potřeb sám službu vyhledá. V případě PS Třemošnice se jedná o pomoc při zajištění hygieny uživatele služby, tedy využití střediska osobní hygieny v DPS Třemošnice. Musí se jednat vždy o případ, kdy uživatel PS nemá ve vlastní domácnosti vhodné podmínky pro zajištění hygieny.

Kde všude je služba poskytována?

Služba je poskytována ve městě Třemošnice a v místních částech města. Služba je dále poskytována v obcích se samostatnou působností na základě smlouvy o spolupráci při poskytování pečovatelské služby. V současnosti se jedná o obec Běstvina a její místní část obec Pařížov. V minulosti byla služba poskytována v obci Žlebské Chvalovice. Zájemci o službu z těchto obcí musí svou potřebu nejprve řešit s danou obcí. Platba za PS se pro uživatele služby z Třemošnice a z obcí se samostatnou působností neliší.

Musí být služba poskytována pravidelně nebo lze i nepravidelně?

To záleží na dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem služby a především na potřebě uživatele. Služba může být poskytována i nepravidelně, např. pouze v zimních měsících nebo v případě náhlých zdravotních potíží nebo v době, kdy pečující osoba nemůže péči poskytnout.

Jaké má povinnosti poskytovatel služby?

Základní povinnosti jsou vypsány ve smlouvě o poskytování služby sociální péče. Jedná se především o:

 • Poskytovat sociální službu v dohodnutém rozsahu a za dohodnutých podmínek.
 • Poskytovat službu v souladu s příslušnými právními předpisy, jejichž součástí jsou standardy kvality při poskytování služby.  S nimi souvisí dodržování práv uživatele, správná informovanost zájemců a uživatelů služby s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem, smlouvu o poskytování služby provést písemnou formou, službu s uživatelem individuálně plánovat, zabývat se stížnostmi uživatelů ve prospěch zkvalitnění služby, zprostředkovávat kontakt s běžným společenským prostředím, službu poskytovat na odborné úrovni, zajišťovat kvalitní materiální a technické podmínky pro poskytování služby, zaznamenávat nouzové a havarijní situace a tyto řešit, získávat zpětnou vazbu od uživatelů služby a veřejnosti týkající se potřebnosti sociální služby a informovanosti o službě.
 • Při poskytování služby dodržovat zásady mlčenlivosti o osobních údajích uživatele.
 • Smlouvu o poskytování služby vypovědět písemně dle ujednaných pravidel s udáním důvodu.

Jaké má povinnosti uživatel služby?

Povinnosti uživatele jsou též ošetřeny smlouvou, jedná se o:

 • Poskytovateli služby podat informace, které jsou nutné k zavedení a poskytování služby a tyto průběžně aktualizovat.
 • Provádět platbu za poskytnuté činnosti sociální služby.
 • Dodržovat zásady slušného chování při kontaktu s pracovnicemi PS.
 • Včas oznámit skutečnost ukončení služby ze strany uživatele - lze i bez udání důvodu.

Co mám udělat, když mi služba přestane vyhovovat?

Začnete-li zvládat péči o sebe sama nebo vám je péče poskytována jinou osobou, službu zrušíte formou dohody s poskytovatelem služby. Není třeba udávat důvod. Pokud službu nevyužijete po dobu 6 měsíců, služba dle smlouvy o poskytování služby sociální péče automaticky zaniká. Nebude-li vám služba vyhovovat z důvodu, že jste již potřební rozsáhlejší celodenní péče a rodinní příslušníci vám nemohou péči zajistit, vedoucí PS vám pomůže s vyplněním žádosti do zařízení, které poskytuje celodenní péči.

Kolik budu platit za PS?

PS poskytuje základní činnosti, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Maximální úhradu za tyto činnosti stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. PS dále poskytuje fakultativní činnosti, které zákon neurčuje, úhradu těchto činností stanoví zřizovatel služby a to maximálně do výše skutečných nákladů na činnost.

Jak probíhá platba?

Uživatel služby platí pouze za činnosti, které jsou mu skutečně poskytnuty. Úhrada je prováděna se zpětnou platností po uplynutí kalendářního měsíce, probíhá vždy do 15. dne v daném měsíci. Finance vybírají pracovnice PS oproti stvrzence o platbě. Dle požadavků uživatele nebo příslušníka rodiny lze PS hradit převodem na účet zřizovatele služby.

Pokud pobírám příspěvek na péči, zůstává mi pro mou potřebu nebo ho PS nějak využívá?

Existuje zásadní rozdíl mezi využíváním příspěvku uživatelů terénní služby (PS) a uživatelů celodenní péče (domovy pro seniory). Příspěvek na péči uživatelů PS je příjmem uživatele služby (oprávněné osoby) a ten si s ním nakládá dle svých potřeb. Hradí jím péči o svou osobu buď osobě blízké nebo jiné osobě nebo odborné registrované službě (PS, osobní asistence apod.). Zařízení s celodenní péčí příspěvky na péči od uživatelů služby plně využívá na úhradu péče.

Kde si mohu poskytování PS domluvit?

Zájemce o službu se obrátí na vedoucí pracovnici PS v DPS Třemošnice (tel.: 469 661 406) nebo na pracovnice v sociálních službách (tel.: 469 313 397). Pracovnice PS poskytnou zájemci formulář Žádost o poskytování služby sociální péče, dle potřeb pomohou s jeho vyplněním.

Jak probíhá zavádění služby?

Vyplněná a podepsaná žádost o poskytování služby sociální péče je zaevidována na MěÚ Třemošnice. Vedoucí PS domluví s žadatelem o službu termín návštěvy, provede sociální šetření, zjistí, jakou péči žadatel požaduje, je-li v nouzové situaci a zda mu může být  služba sociální péče poskytována. Vedoucí PS zjistí, zda nemá žadatel nárok na úlevy při platbě za PS, připraví všechny potřebné formuláře, sepíše smlouvu o poskytování služby sociální péče a žadateli vysvětlí obsah smlouvy. Na závěr šetření dojde k podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

PS poskytuje službu dle individuálních potřeb uživatele služby, co to znamená?

Pracovnice PS dohlížejí na to, aby služba nebyla zneužívána, PS zajišťuje péči osobám, které již nezvládají péči o sebe sama. Pracovnice se snaží o podporu uživatelů tak, aby si tito udržovali co největší samostatnost, aby neztráceli schopnost každodenních dovedností. Na tomto základě je postavena individuální práce s uživatelem. Každý uživatel má přidělenu jednu pracovnici (na přání je možnost tuto pracovnici změnit), která se zajímá o účelnost poskytované služby, pravidelně v 3 – 6 měsíčních intervalech za uživatelem přichází a společně s ním hodnotí přínosnost služby, zda je dostačující nebo zda je třeba něco změnit.                                                                                                                   

Mohu si stěžovat v případě nespokojenost se sociální službou?

Ano. Každý uživatel i pracovník sociální služby má právo stěžovat si, vznášet připomínky nebo pracovní podněty poskytovateli sociálních služeb. Může se jednat o stížnost na způsob poskytování sociální služby nebo na kvalitu této služby, nevhodné chování pracovnic k uživateli. Zároveň i pracovnice si mohou stěžovat na nevhodné chování uživatele k pracovnicím. Podání stížnosti nebo vznesení připomínky nesmí být na újmu tomu, kdo stížnost nebo připomínku podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána.

Jakým způsobem si mohu stěžovat? Komu stížnost předám?

Písemně, ústně nebo e-mailem. V případě ústní formy provede záznam o stížnosti vedoucí PS, uživatel služby podávající stížnost stvrdí znění stížnosti podpisem. Formulář na sepsání stížnosti je k vyzvednutí u pracovnic nebo vedoucí PS, lze jej stáhnou z internetových stránek Pečovatelské služby Třemošnice. Stížnost může být podána prostřednictvím třetí osoby.

Jak dlouhý je proces od podání stížnosti k jejímu zpracování?

Vyřízení stížnosti se zabývá vedoucí PS co nejrychleji, termín vyřízení je do 14 dnů. Pokud se stížnost netýká přímo poskytování sociální služby, vedoucí předá stížnost na příslušná místa, v tom případě vyřízení stížnosti závisí na pravidlech organizace, které se stížnost týká. V případě nepřítomnosti vedoucí PS řeší stížnost zástupce vedoucí.

                                                                                      Bc. Jana Endrychová, 15. 3. 2015