Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

O naší službě (veřejný závazek)

Obsah stránky:  

 • Základní prohlášení organizace

 • PS - služba terénní a ambulantní

 • Odpovídáme na vaše dotazy

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE

Organizace:  Město Třemošnice

Sociální služba:  Pečovatelská služba Třemošnice

Sídlo pečovatelské služby:  Dům s pečovatelskou službou v Třemošnici.

Adresa: Jižní 438, 538 43 Třemošnice

Telefon:  469 661 406, 469 313 397

E-mail: ps@tremosnice.cz

Poslání pečovatelské služby:

Posláním Pečovatelské služby Třemošnice (dále jen PS) je podporovat proces sociálního začleňování osob v nepříznivé sociální situaci, zapojení těchto osob do běžného života společnosti, pomáhat jim nalézt nebo udržet fyzickou a psychickou soběstačnost.  Pomáhat těmto osobám v situacích, kdy jejich stav omezuje nebo vylučuje zvládat pobyt v domácím prostředí. U mnohých se snažit překlenout jejich osamocenost.

Pečovatelská služba se poskytuje na základě Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006,  která upřesňuje rozsah činností PS a výši úhrad.

Charakteristika pečovatelské služby:

PS je poskytována jako služba terénní v domácnostech uživatelům, včetně domácností v Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici a jako služba ambulantní, kdy uživatel přichází do sídla PS za účelem využití služby (využití střediska osobní hygieny).

Základní činnosti PS:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále poskytujeme nad rámec základních činností fakultativní činnost – dovoz automobilem.

Součástí služby sociální péče je základní sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace. Jedná se o podání základních informací v oblasti sociální, bytové, v oblasti využívání kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba poskytována):

Pečovatelská služba zajišťuje péči osobám bez omezení věku, které potřebují částečnou pomoc druhé osoby, a kterou jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Služba je poskytována ve městě Třemošnice a místních částech města, a na základě smlouvy o spolupráci při poskytování pečovatelské služby v obci Běstvina a místních částech obce.

Poskytovatel soc. služby může odmítnout poskytování služby:

 • Pokud služba nemá dostatečnou kapacitu.
 • Pokud zájemce požaduje službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
 • Pokud zájemce nespadá do cílové skupiny osob pro poskytování služby.
 • Pokud zájemce žádá o sociální službu, která mu byla v době kratší než 6 měsíců od podání žádosti zrušena výpovědí ze strany organizace, a to z důvodu porušování povinností, vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby sociální péče.

Kapacita pečovatelské služby:

Služba terénní:
Denní kapacita - 48 uživatelů
Okamžitá kapacita - 5 uživatelů

Služba ambulantní:
Denní kapacita – 4 uživatelé
Okamžitá kapacita – 1 uživatel

Výše uvedené nastavení se týká běžného provozu PS ve všední den. V sobotu, neděli a svátek se kapacita snižuje na 8 uživatelů/den, okamžitá kapacita je 1 uživatel.

Časový rozsah poskytování služby:

Služba terénní:
6.30 – 19.00 – všední dny
6.30 - 8.30, 12.00 – 14.00, 17.00 – 19.00 – sobota, neděle, svátky (poskytuje se pouze přímá péče o osobu uživatele služby)

Služba ambulantní:
9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 – všední dny

Rozvojové cíle PS:

 1. Zajistit, či být nápomocni uživateli služby v činnostech, které nezvládá tak, aby uživatel mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. 
 2. Působit na uživatele služby aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti nebo schopnost zachování si životních návyků a udržení si společenských vazeb. Podporovat v činnostech, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace.
 3. Zajistit, či zprostředkovat veškeré dostupné informace, týkající se sociální problematiky.
 4. Zajistit poskytování kvalitních, odborných, individuálně nastavených služeb.

   

Zásady sociální služby, o které služba usiluje:

 • Svobodné rozhodování, podpora nezávislosti uživatele, individualizace potřeby – PS by měla být pomocí a podporou samostatné činnosti uživatelů. PS podporuje člověka v naplňování jeho osobních cílů, služba je společně s uživatelem vybírána a plánována. PS je založena na základě rovnosti uživatele a poskytovatele bez jakékoliv diskriminace. PS respektuje náboženské založení, barvu pleti, národnost, politické názory, sexuální orientaci. Přání a potřeby uživatelů PS jsou respektovány.
 • Efektivnost, dostupnost, jistota – PS naplňuje Standardy kvality sociálních služeb, poskytování služby odpovídá dobré praxi a přizpůsobuje se vývoji v oboru. PS se snaží o dostupnost a srozumitelnost informací (dostupnost místní, časovou - je poskytována v co nejkratší době od sociálního šetření). PS se snaží o zvyšování pocitu jistoty uživatele ve věci pomoci jeho osobě.
 • Kvalita, odbornost, týmová spolupráce – uživatelé jsou seznamováni se všemi sociálními výhodami, na které mají nárok. Pracovnice se průběžně vzdělávají v sociální oblasti. PS vytváří vhodné podmínky pro kvalitní týmovou spolupráci pracovnic. PS se zaručuje poskytovat činnosti v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě důsledným dodržováním lidských práv a základních lidských svobod. Uživatel může svobodně vyjádřit svůj názor, může si stěžovat, stížnosti jsou akceptovány a řešeny.

 

Pečovatelská služba – služba terénní a ambulantní

V domácnostech uživatelů Pečovatelské služby Třemošnice v Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici nebo v domácnostech uživatelů pečovatelské služby (dále jen PS) mimo tento dům je poskytována terénní PS. Jde o službu, kdy pracovnice PS přicházejí za uživatelem do jeho domácnosti. Zde pracovnice vykonávají činnosti, které uživatel sám již nezvládá, a které si prostřednictvím smlouvy o poskytování služby sociální péče domluvil.

V sídle Pečovatelské služby Třemošnice tzn. v Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici je poskytována ambulantní PS, kdy uživatel sám službu vyhledá a využije ji. Jedná se o využití střediska osobní hygieny (dále jen SOH), kde je uživateli poskytnuta pomoc s celkovou hygienou za asistence pracovnic PS. Dopravu do SOH si zajistí uživatel služby vlastní, nemá-li takovou možnost, zajistí dopravu pracovnice PS.

Osobní hygiena uživatelů PS je prováděna ve SOH v případě, že podmínky pro osobní hygienu jsou v domácnosti uživatele nevyhovující. Provozní doba SOH je 9:00 – 11:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod. – vždy na základě předběžné domluvy. V SOH je poskytována pomoc při hygieně vždy pouze jednomu uživateli. Maximální počet uživatelů během dne – 4 uživatelé. Uživatel je povinen vybavit se vlastními hygienickými pomůckami (mýdlo, šampon, ručník, žínka, hřeben) a čistým prádlem k převlečení po koupeli. Pracovnice PS poskytují pouze základní péči o vlasy a nehty (mytí, česání vlasů; čištění nehtů). Odborné služby (střihání vlasů a nehtů, holení) zajistí pracovnice uživateli u profesionálních poskytovatelů služeb. Úhrada těchto služeb se neřídí sazebníkem úhrad PS, odborný poskytovatel služby si úhradu za službu určuje sám. Po každém použití SOH provede pracovnice PS hygienickou očistu SOH. Řídí se dezinfekčním plánem střediska. V SOH je zákaz kouření a užívání omamných prostředků, včetně alkoholu. Zjistí-li pracovnice užití alkoholu nebo jiných omamných prostředků uživatelem těsně před vstupem do SOH, použití SOH tomuto uživateli z bezpečnostních důvodů neumožní. Domluví se s uživatelem na náhradním termínu provedení hygieny.

V případě, že si uživatel nepřeje pomoc ze strany pracovnic při provedení hygieny, podepíše prohlášení, že provede hygienu samostatně, bez pomoci pracovnic a na vlastní nebezpečí. Upřesní dobu použití SOH – nejdéle však 60 minut. Samostatně provedená hygiena není součástí PS. Osoba, která SOH využije samostatně, uhradí finanční částku za použití SOH jako pronájem nebytových prostor DPS.

 

Odpovídáme na vaše dotazy

Kdo je zřizovatelem Pečovatelské služby Třemošnice?

Zřizovatelem pečovatelské služby (dále jen PS) je Město Třemošnice.

Co znamená, že je PS službou pouze částečnou?

PS je poskytována pouze v:
Po – Pá: 6:30 – 19:00 hod.
So, Ne, svátek: 6:30 – 8:30, 12:00 – 14:00, 17:00 – 19:00 hod.

V tomto časovém rozmezí je uživatelům služby zajištěna dle jejich potřeb pomoc při hygieně a oblékání, nákupy, pochůzky, úklidy, praní a žehlení prádla, dovoz oběda, dovozy a doprovody k lékaři a na úřady v rámci města Třemošnice a další. V So, Ne, svátek je prováděna pouze přímá péče o osobu uživatele služby.

Co znamená, že je PS službou terénní?

PS je poskytována přímo v domácnosti uživatele služby, to platí i o domácnostech v domě s pečovatelskou službou. Pracovnice přichází za uživatelem do jeho domácnosti, tedy do terénu.

Co znamená, že PS poskytuje službu ambulantní?

Ambulantní službou se rozumí, pokud uživatel k zajištění svých potřeb sám službu vyhledá. V případě PS Třemošnice se jedná o pomoc při zajištění hygieny uživatele služby, tedy využití střediska osobní hygieny v DPS Třemošnice. Musí se jednat vždy o případ, kdy uživatel PS nemá ve vlastní domácnosti vhodné podmínky pro zajištění hygieny.

Kde všude je služba poskytována?

Služba je poskytována ve městě Třemošnice a v místních částech města. Služba je dále poskytována v obcích se samostatnou působností na základě smlouvy o spolupráci při poskytování pečovatelské služby. V současnosti se jedná o obec Běstvina a její místní části. V minulosti byla služba poskytována v obci Žlebské Chvalovice. Zájemci o službu z těchto obcí musí svou potřebu nejprve řešit s danou obcí. Platba za PS se pro uživatele služby z Třemošnice a z obcí se samostatnou působností neliší.

Musí být služba poskytována pravidelně nebo lze i nepravidelně?

To záleží na dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem služby a především na potřebě uživatele. Služba může být poskytována i nepravidelně, např. pouze v zimních měsících nebo v případě náhlých zdravotních potíží nebo v době, kdy pečující osoba nemůže péči poskytnout.

Jaké má povinnosti poskytovatel služby?

Základní povinnosti jsou vypsány ve smlouvě o poskytování služby sociální péče. Jedná se především o:

 • Poskytovat sociální službu v dohodnutém rozsahu a za dohodnutých podmínek.
 • Poskytovat službu v souladu s příslušnými právními předpisy, jejichž součástí jsou standardy kvality při poskytování služby.  S nimi souvisí dodržování práv uživatele, správná informovanost zájemců a uživatelů služby s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem, smlouvu o poskytování služby provést písemnou formou, službu s uživatelem individuálně plánovat, zabývat se stížnostmi uživatelů ve prospěch zkvalitnění služby, zprostředkovávat kontakt s běžným společenským prostředím, službu poskytovat na odborné úrovni, zajišťovat kvalitní materiální a technické podmínky pro poskytování služby, zaznamenávat nouzové a havarijní situace a tyto řešit, získávat zpětnou vazbu od uživatelů služby a veřejnosti týkající se potřebnosti sociální služby a informovanosti o službě.
 • Při poskytování služby dodržovat zásady mlčenlivosti o osobních údajích uživatele.
 • Smlouvu o poskytování služby vypovědět písemně dle ujednaných pravidel s udáním důvodu.

Jaké má povinnosti uživatel služby?

Povinnosti uživatele jsou též ošetřeny smlouvou, jedná se o:

 • Poskytovateli služby podat informace, které jsou nutné k zavedení a poskytování služby a tyto průběžně aktualizovat.
 • Provádět platbu za poskytnuté činnosti sociální služby.
 • Dodržovat zásady slušného chování při kontaktu s pracovnicemi PS.
 • Včas oznámit skutečnost ukončení služby ze strany uživatele - lze i bez udání důvodu.

Co mám udělat, když mi služba přestane vyhovovat?

Začnete-li zvládat péči o sebe sama nebo vám je péče poskytována jinou osobou, službu zrušíte formou dohody s poskytovatelem služby. Není třeba udávat důvod. Pokud službu nevyužijete po dobu 6 měsíců, služba dle smlouvy o poskytování služby sociální péče automaticky zaniká. Nebude-li vám služba vyhovovat z důvodu, že jste již potřební rozsáhlejší celodenní péče a rodinní příslušníci vám nemohou péči zajistit, vedoucí PS vám pomůže s vyplněním žádosti do zařízení, které poskytuje celodenní péči.

Kolik budu platit za PS?

PS poskytuje základní činnosti, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Maximální úhradu za tyto činnosti stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. PS dále poskytuje fakultativní činnosti, které zákon neurčuje, úhradu těchto činností stanoví zřizovatel služby a to maximálně do výše skutečných nákladů na činnost.

Jak probíhá platba?

Uživatel služby platí pouze za činnosti, které jsou mu skutečně poskytnuty. Úhrada je prováděna se zpětnou platností po uplynutí kalendářního měsíce, probíhá vždy do 15. dne v daném měsíci. Finance vybírají pracovnice PS oproti stvrzence o platbě. Dle požadavků uživatele nebo příslušníka rodiny lze PS hradit převodem na účet zřizovatele služby.

Pokud pobírám příspěvek na péči, zůstává mi pro mou potřebu nebo ho PS nějak využívá?

Existuje zásadní rozdíl mezi využíváním příspěvku uživatelů terénní služby (PS) a uživatelů celodenní péče (domovy pro seniory). Příspěvek na péči uživatelů PS je příjmem uživatele služby (oprávněné osoby) a ten si s ním nakládá dle svých potřeb. Hradí jím péči o svou osobu buď osobě blízké nebo jiné osobě nebo odborné registrované službě (PS, osobní asistence apod.). Zařízení s celodenní péčí příspěvky na péči od uživatelů služby plně využívá na úhradu péče.

Kde si mohu poskytování PS domluvit?

Zájemce o službu se obrátí na vedoucí pracovnici PS v DPS Třemošnice (tel.: 469 661 406) nebo na pracovnice v sociálních službách (tel.: 469 313 397). Pracovnice PS poskytnou zájemci formulář Žádost o poskytování služby sociální péče, dle potřeb pomohou s jeho vyplněním.

Jak probíhá zavádění služby?

Vyplněná a podepsaná žádost o poskytování služby sociální péče je zaevidována na MěÚ Třemošnice. Vedoucí PS domluví s žadatelem o službu termín návštěvy, provede sociální šetření, zjistí, jakou péči žadatel požaduje a zda mu může být  služba sociální péče poskytována. Vedoucí PS zjistí, zda nemá žadatel nárok na úlevy při platbě za PS, připraví všechny potřebné formuláře, sepíše smlouvu o poskytování služby sociální péče a žadateli vysvětlí obsah smlouvy. Na závěr šetření dojde k podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

PS poskytuje službu dle individuálních potřeb uživatele služby, co to znamená?

Pracovnice PS dohlížejí na to, aby služba nebyla zneužívána, PS zajišťuje péči osobám, které již nezvládají péči o sebe sama. Pracovnice se snaží o podporu uživatelů tak, aby si tito udržovali co největší samostatnost, aby neztráceli schopnost každodenních dovedností. Na tomto základě je postavena individuální práce s uživatelem. Každý uživatel má přidělenu jednu pracovnici (na přání je možnost tuto pracovnici změnit), která se zajímá o účelnost poskytované služby, pravidelně v 6 měsíčních intervalech nebo dle potřeby dříve za uživatelem přichází a společně s ním hodnotí přínosnost služby, zda je dostačující nebo zda je třeba něco změnit.                                                                                     

Mohu si stěžovat v případě nespokojenost se sociální službou?

Ano. Každý uživatel i pracovník sociální služby má právo stěžovat si, vznášet připomínky nebo pracovní podněty poskytovateli sociálních služeb. Může se jednat o stížnost na způsob poskytování sociální služby nebo na kvalitu této služby, nevhodné chování pracovnic k uživateli. Zároveň i pracovnice si mohou stěžovat na nevhodné chování uživatele k pracovnicím. Podání stížnosti nebo vznesení připomínky nesmí být na újmu tomu, kdo stížnost nebo připomínku podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána.

Jakým způsobem si mohu stěžovat? Komu stížnost předám?

Písemně, ústně nebo e-mailem. V případě ústní formy provede záznam o stížnosti vedoucí PS, uživatel služby podávající stížnost stvrdí znění stížnosti podpisem. Formulář na sepsání stížnosti je k vyzvednutí u pracovnic nebo vedoucí PS, lze jej stáhnou z internetových stránek Pečovatelské služby Třemošnice. Stížnost může být podána prostřednictvím třetí osoby.

Jak dlouhý je proces od podání stížnosti k jejímu zpracování?

Vyřízení stížnosti se zabývá vedoucí PS co nejrychleji, termín vyřízení je do 14 dnů. Pokud se stížnost netýká přímo poskytování sociální služby, vedoucí předá stížnost na příslušná místa, v tom případě vyřízení stížnosti závisí na pravidlech organizace, které se stížnost týká. V případě nepřítomnosti vedoucí PS řeší stížnost zástupce vedoucí.

Bc. Jana Endrychová, 15. 10. 2019

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
4
3
1
4
2
5
2
6
5
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
1
13
4
14
2
15
2
16
3
17
2
18
3
19
2
20
4
21
2
22
2
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0