Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

Základní informace

Obsah stránky:   Podmínky a postup přijímání nových obyvatel
                             Ubytovací řád DPS
                             Zajištění odborných služeb
                             Pronájem nebytových prostor
                             Odpovídáme na vaše dotazy

 

Podmínky a postup přijímání nových obyvatel

Pro podání žádosti o ubytování v Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici (dále jen DPS) má zřizovatel pečovatelské služby Město Třemošnice k dispozici formulář – Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici.

Tento formulář je k dispozici:

 • v kanceláři vedoucí DPS

 • v kanceláři sociálního oddělení MěÚ Třemošnice

 • na internetových stránkách Města Třemošnice: www.tremosnice.cz – odkaz Pečovatelská služba - dům s pečovatelskou službou – dokumenty ke stažení           

  Prvotní posouzení žádostí o přidělení bytu v DPS provádí sociální komise při MěÚ Třemošnice, výběr komise dále schvaluje Rada Města Třemošnice. Následně je žadateli doručen dopis s oznámením o případném vyhovění žádosti a zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu. Do evidence žadatelů o přidělení bytu v DPS je zařazen žadatel pouze na základě správně a plně vyplněné písemné žádosti. V případě, že žádost je vyplněna pouze částečně, je zaslána zpět žadateli k doplnění.

  Výběr není prováděn podle délky trvání žádosti ani podle majetkové situace žadatele, nýbrž podle jeho aktuální potřebnosti. Vždy je upřednostněn žadatel již požadující pečovatelskou službu (dále jen PS), která mu je poskytována v jeho domácnosti. Upřednostnění při výběru žadatelů nebude akceptováno v případech, kdy uživatel nabídku opakovaně nevyužil nebo ji využil a vzápětí zrušil. Přidělení bytu v  DPS bude sociální komisí doporučováno pro osoby, které jsou potřebné alespoň částečné péče druhé osoby a bydlení v DPS je v případě jejich tíživé sociální situace pomocí a podporou, pro osoby, které z důvodu špatné sociální situace (vysoký věk, zdravotní omezení apod.) nejsou schopny si samostatně obstarat péči o vlastní osobu a nutné práce v domácnosti. Při výběru žadatele o dvoupokojový byt má přednost dvojice před jednotlivcem, nenavrhnou-li členové sociální komise jiné řešení. Doporučení k přidělení bytu předchází sociální šetření, které provádějí zástupci sociální komise při MěÚ Třemošnice spolu se sociální pracovnicí Města Třemošnice.

              Upřednostněni jsou:

 • žadatel/ka z Třemošnice nebo místních částí města

 • žadatel/ka z obce - spádová oblast sociální působnosti Města Třemošnice

 • žadatel/ka z jiné obce než výše jmenované

  Právo k užívání bytu vzniká na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi vybraným žadatelem a Městem Třemošnice. Od oznámení o přidělení bytu musí žadatel nastoupit nebo převzít byt do 15 dnů, jinak rozhodnutí o přidělení bytu zaniká.           

  Nebude-li uspokojen žadatel o přidělení bytu v DPS, který zároveň požaduje poskytování PS (obyvatel města Třemošnice nebo místní části a obyvatel obce, kde je PS poskytována na základě smlouvy o spolupráci při poskytování PS), bude mu nabídnuto poskytování PS v jeho domácnosti.           

  Doporučení ošetřujícího lékaře je velice důležité pro posouzení sociální komise při výběru uchazečů o přidělení bytu. V situaci, kdy se uvolní byt v DPS a sociální komisí jsou posuzovány žádosti o přidělení bytu, je důležitá aktualizace vyjádření ošetřujícího lékaře. Je v zájmu uchazeče o přidělení bytu v DPS Třemošnice, poskytovatele PS, ostatních nájemníků DPS i ošetřujícího lékaře, aby doporučení k ubytování bylo vyplněno na základě aktuálních skutečností o zdravotním stavu, aby lékař důkladně zvážil povahové rysy žadatele a další skutečnosti (viz. odstavec: Do DPS nelze přijmout). Finanční výdaje spojené s vyjádřením ošetřujícího lékaře týkající se žádosti o přidělení bytu v DPS si žadatel uhradí z vlastních prostředků.

  Do DPS lze přijmout:

              a/         Seniory, jejichž věk, zdravotní stav a sociální poměry splňují požadavky cílové skupiny Pečovatelské služby Třemošnice.

              b/         Seniorskou manželskou dvojici, druha s družkou popř. jinou příbuzenskou dvojici, jestliže alespoň u jednoho z nich jsou důvody k poskytování  PS a druhý mu nemůže z vážných důvodů péči poskytovat.

  c/         Osoby, kterým kvalita bydlení v DPS nahradí úkony PS, které jim doposud v jejich dosavadních méně kvalitních bytech byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popela, donáška vody apod.) .

  d/         Osoby s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kterým bezbariérové bydlení umožní žít způsobem, na jaký byly doposud zvyklé.

  3/         Jiné osoby na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

  Do DPS nelze přijmout:

              a/         Osoby trvale ležící, které nejsou schopné v době nepřítomnosti pečujícího personálu v DPS se samy o sebe postarat.

              b/         Osoby postižené psychózami a jinými psychickými poruchami pod jejichž vlivem by narušovaly život v DPS (např. rysy nesnášenlivosti, psychopatie, asociální chování, neschopnost hromadného bydlení,             nadměrná hlučnost, alkoholismus, toxikománie apod.).

              c/         Osoby mentálně postižené, osoby nezpůsobilé k právním úkonům.

              d/         Osoby s demencí (stařecká demence, Alzheimerova choroba), pokud onemocnění brání samostatnému bydlení v nájemním bytě.           

  Chronická onemocnění vylučující přijetí do DPS:

 • infekční a parazitní onemocnění všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění
 •             psychóza a psychotické poruchy, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem
 •             chronický alkoholismus a jiné závažné toxikománie, pokud nedošlo k likvidaci návyku, což musí být doloženo potvrzením příslušného odborného lékaře – psychiatra
 • osoby trpící zdravotními potížemi a chorobami, které podstatně omezují schopnost pohybu a sebeobsluhy
 •             osoby, které potřebují trvalé odborné ošetřování zdravotním personálem nebo ošetření a obsluhu jinou osobou 24 hod. denně
 • atrofie mozková, těžká AS cerebri (onemocnění mozku)

Ubytovací řád  Domu s pečovatelskou službou v Třemošnici

1.         V DPS je poskytováno ubytování na dobu určitou (zpravidla jeden rok) na základě sepsání nájemní smlouvy mezi žadatelem a zřizovatelem domu.

2.         Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, jejichž      zdravotní stav odpovídá samostatnému bydlení v nájemním bytě v DPS.      

3.         Právo na užívání bytu vzniká na základě uzavřené nájemní smlouvy, jejíž součástí je evidenční list, který obsahuje výši úhrady za užívání bytu a služby. Evidenční list vystaví firma BYTEP HM, s.r.o., která provádí správcovství bytů v DPS.

4.         Byt je uchazeči předán ve stavu způsobilém k řádnému užívání tj. vymalovaný a bez závad s přihlédnutí k běžnému opotřebení. Ve stejném stavu předává nájemník byt zpět zřizovateli. Během užívání bytu je nájemník povinen byt řádně udržovat a přibližně v intervalu 5 let ho dát na vlastní náklady vymalovat.

5.         Úhradu za užívání bytu platí nájemníci DPS prostřednictvím inkasního lístku SIPO firmě BYTEP HM, s.r.o. 

6.         Přidělený byt si nájemník vybavuje vlastním nábytkem a věcmi, které zůstávají jeho vlastnictvím. Do DPS si může přestěhovat jen potřebné množství věcí a        nábytku, aby byt nebyl přeplněn. Není dovoleno uskladňovat nábytek nebo jiné věci na společných chodbách a ve společných prostorách. Zřizovatel neodpovídá za věci, které     vnesl nájemník do svého bytu.                                  

7.         V bytě DPS není dovoleno přechovávat domácí zvíře. Výjimka připadá na zvíře vlastněné vzhledem ke zdravotnímu stavu (např. slepecký pes). K tomuto opatření se zřizovatel přiklonil vzhledem k tomu, že obyvateli DPS jsou převážně staří a nemocní občané, kteří mají zvýšené nároky na klidné a nerušené bydlení.

8.         Samotné stěhování do DPS si zařizuje a výlohy s tím spojené hradí nájemník bytu.

9.         Nájemník DPS je povinen oznámit zřizovateli potřebu oprav a umožnit vstup do bytu k jejich provedení. Stavební úpravy v bytě nesmí nájemník provádět bez souhlasu zřizovatele a to ani na svůj vlastní finanční náklad.

10.       Drobné opravy v bytě si zajistí a hradí nájemník sám dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Pracovnice PS jsou nápomocné při zprostředkování kontaktu na zhotovitele oprav.

11.       Přihlašovací povinnost vyplývající z přestěhování do DPS plní nájemníci samostatně nebo prostřednictvím vedoucí DPS. Zřizovatel DPS vyžaduje přihlášení nájemníka k trvalému pobytu v DPS Třemošnice.

12.       Dlouhodobý pobyt mimo DPS a návrat ohlašuje nájemník bytu ve vlastním zájmu  vedoucí DPS nebo pracovnici PS vykonávající službu.

13.       Nájemníci mohou ve svých bytech přijímat návštěvy za předpokladu dodržování   všech pravidel platících v DPS. O déletrvající návštěvě musí obyvatel DPS informovat      vedoucí DPS.

14.       Nájemníci nesmí dále pronajímat byt nebo k sobě nastěhovat jinou osobu bez       souhlasu zřizovatele.

15.       Užívání společných prostor je určeno vedením DPS.

16.       Ve společných prostorách DPS je zakázáno kouřit.

17.       Každý nájemník vlastní klíč od vchodu DPS. Vchod je povinen vždy zvláště na dobu nočního klidu zamykat.

18.       Každý nájemník vlastní klíče od svého bytu. Jeden klíč může být na přání nájemníka bytu uložen v trezoru v kanceláři vedoucí DPS pro mimořádné případy. Klíč je řádně zabezpečen proti odcizení.

19.       Nájemníci jsou povinni dbát na to, aby v DPS bylo vytvořeno takové prostředí, které zaručuje všem obyvatelům nerušené bydlení ve dne i v noci. Omezení hlučnosti se stanovuje večer od 20.00 do 22.00 hodin, ráno od 6.00 do 8.00 hodin. Noční klid je    stanoven od 22.00 hodin večerních do 6.00 hodin ranních.

 

Zajištění odborných služeb v DPS Třemošnice

Město Třemošnice prostřednictvím Pečovatelské služby Třemošnice (dále jen PS) zajišťuje poskytování odborných služeb – pedikúry a manikúry, masérských služeb a kadeřnických služeb odbornými poskytovateli pro uživatele PS nebo po dohodě osobám, které vyžadují bezbariérový přístup ke službě.

Místo poskytování služeb: Dům s pečovatelskou službou, Jižní 438, 538 43 Třemošnice -provozní místnost v hospodářské části DPS.

1/         Služby pedikérské

Koná se:                                 1x v měsíci

Průměrný počet klientů:         10 klientů/den

2/         Služby kadeřnické

Koná se:                                 1x v týdnu

Průměrný počet klientů:         8 klientů/den

Poskytovatelé odborných služeb využívají prostory Města Třemošnice na základě nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Výše úhrady je odvozena dle počtu dnů využití prostor v kalendářním měsíci (při vícečetném využití  se účtuje 50,- Kč/využití + příslušné DPH). Minimální úhrada je 100,- Kč/měsíc + příslušné DPH.

Doprava zájemců o poskytnutí odborných služeb do DPS Třemošnice je vlastní. Uživatelé PS mohou využít dopravu v rámci poskytování PS na základě smlouvy o poskytování služby sociální péče.

 

Pronájem nebytových prostor

Město Třemošnice prostřednictvím Pečovatelské služby Třemošnice (dále jen PS) pronajímá nebytové prostory Domu s pečovatelskou službou v Třemošnici. Pronájem prostor organizačně zajišťuje vedoucí domu s pečovatelskou službou. Vždy se musí jednat o aktivitu, která prostorově neomezuje obyvatele DPS a žádným způsobem nenarušuje nájemné bydlení v DPS.

Jedná se zejména:

 • Poskytování odborných služeb pro uživatele PS.

 • Kurzy a školení.

 • Oslavy a posezení pro uživatele PS organizované osobami blízkými uživatele.

 • Posezení s církevní tématikou.

 • Pronájem střediska osobní hygieny za účelem péče o vlastní osobu.

Úhrada za pronájem prostor:

 • Jídelna DPS: 100,- až 200,- Kč/den + příslušné DPH. Z toho akce:

 • Jednorázová akce 1 – 3 hod.: 100,- Kč + příslušné DPH

 • Jednorázová akce 3 – 5 hod.: 200,- Kč + příslušné DPH

 • Provozní prostory pro poskytování odborných služeb: 50,- až 200,- Kč/den + příslušné DPH (minimální úhrada je 100,- Kč/měsíc + příslušné DPH).

 • Středisko osobní hygieny: 40,- Kč/využití + příslušné DPH (z toho platba za vodu20,- Kč/využití, platba za úklid 20,- Kč/úklid).

Od platby jsou osvobozeny kulturní akce pro obyvatele DPS konané MŠ, ZUŠ a jiné akce organizované pečovatelskou službou.

Platby pravidelně opakujících se akcí probíhají na základě nájemní smlouvy nebytových prostor. Platby jednorázových akcí probíhají oproti stvrzence o zaplacení. Platby organizačně zajišťuje vedoucí DPS.

 

Odpovídáme na vaše dotazy

Jakou formu má bydlení v nájemních bytech v DPS Třemošnice?

Jedná se o klasické bydlení v nájemním bytě, kdy mezi nájemníkem a zřizovatelem Městem Třemošnice vznikne nájemní vztah, který je ošetřen nájemní smlouvou. V zájmu zřizovatele je zachovat ráz nájmu bytu zvláštního určení a přidělovat byty seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří jsou potřební částečné péče druhé osoby.

Existuje pořadník na přidělení bytu v DPS?

Žadatelé o ubytování jsou rozděleni na občany s trvalým pobytem v Třemošnici, kteří mají přednost při přidělení bytu a občany ostatní, kdy při přidělení bytu se zvýhodňují osoby z blízkého okolí a osoby požadující pečovatelskou službu. Při uvolnění bytu vybírá sociální komise při MěÚ Třemošnice z řad žadatelů o přidělení bytu podle jejich aktuální potřebnosti. Situaci žadatele zjišťují zástupci sociální komise spolu se sociální pracovnicí prostřednictvím sociálního šetření.

Jak dlouhá je čekací doba na přidělení bytu v DPS?

Na tuto otázku nelze odpovědět. Stane se, že se během roku uvolní např. 4 byty a také nastala situace, že se během 4 let neuvolnil byt žádný.

Kolik bytů a jaké byty jsou v DPS?

V DPS je 47 bytů, z toho je 15 bytů dvoupokojových pro manželskou nebo jinou příbuzenskou dvojici, 12 bytů garsoniér ve starší části domu a 20 bezbariérových garsoniér v nové přístavbě domu.

Musí být žadatel o přidělení bytu rozveden?

Nemusí.

Jaké jsou náklady na bydlení v bytech v DPS?

Stejně jako v jiném nájemním bytě si obyvatel hradí nájemné a zálohy na teplo a teplou vodu. V dvoupokojovém bytě se jedná o částku asi 3 500,- Kč, v garsoniéře asi 2 500,- Kč (záleží na nastavení výše záloh každého nájemníka). Nájemník dále hradí elektřinu, kterou odebírá na základě smlouvy s dodavatelem. V bytech jsou umístěny měřiče tepla, vodoměry a každý byt má svůj elektroměr.

Kdo vybavuje byt v DPS?

V bytech je vybavena koupelna klasickým sanitárním zařízením, ve starší části domu jsou  instalovány vany, v nové části domu sprchové kouty, v pokojích jsou umístěné kuchyňské linky, na chodbě bytu jsou šatní skříně. Ostatní vybavení si přiveze nájemník vlastní. Dvoupokojový byt je vybaven elektrickým sporákem a digestoří, garsoniéra je vybavena dvouplotýnkovým vařičem.

Je nutné přestěhování obyvatele DPS v případě, že osoba již nezvládá pobyt v nájemním bytě?

Ano, po dohodě s nájemníkem je vedoucí pečovatelské služby nápomocna s vyhledáním vhodného zařízení, kde je poskytována celodenní péče nebo je možnost přestěhování do vlastní rodiny, kde mu je zajištěna péče ze strany osob blízkých. Pracovnice pečovatelské služby ovšem mnohdy poskytují službu i nad rámec svých povinností tak, aby mohl obyvatel zůstat ve své domácnosti v DPS co nejdéle nebo se nemusel stěhovat vůbec.

Jak probíhá předání bytu novému nájemníkovi a zpět zřizovateli?

Novému nájemníkovi je byt předán vymalovaný, uklizený a bez závad. Ve stejném stavu předává byt nájemník bytu nebo jeho osoba blízká zpět zřizovateli s přihlédnutím na běžné opotřebení. Zřizovatel za tímto účelem chce znát kontakt na osobu blízkou, která se postará o byt v případě, že nájemník v DPS končí svůj pobyt a není schopen se sám o byt postarat.

Jakou souvislost má Pečovatelská služba Třemošnice s Domem s pečovatelskou službou v Třemošnici?

Tak jako v případě jiných pečovatelských služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., téměř žádnou. DPS je sídlem Pečovatelské služby Třemošnice. Pečovatelská služba je službou terénní, provádí péči uživatelům pečovatelské služby, o kterou si požádají a která je ošetřena smlouvou o poskytování služby sociální péče. Služba pro obyvatele DPS a jiné uživatele bydlící ve svých domácnostech ve městě nebo v místních částech města je na stejné úrovni. Výhodou pro obyvatele DPS je to, že je služba na blízku, je schopna řešit aktuální požadavky uživatelů služby a zároveň je téměř nepřetržitě sledován celkový stav uživatele služby. Velmi dobře funguje i solidární sousedská výpomoc, co se týče dohledu nad potřebami uživatele PS (nájemníka).

Jaký je postup v případě zájmu o ubytování?

Případní zájemci, kontaktujte vedoucí pečovatelské služby na tel.: 469 661 406 nebo pracovnice pečovatelské služby na telefonu: 469 313 397 nebo se dostavte osobně do DPS Třemošnice ve všední dny v době od 6.30 do 15.00 hod. Vedoucí DPS Vám dá žádost o ubytování v DPS Třemošnice, případně Vám pomůže s vyplněním. S žádostí se dostavíte k ošetřujícímu lékaři, který potvrdí, zda Váš zdravotní stav odpovídá samostatnému bydlení v nájemním bytě. Žádost posoudí sociální komise při MěÚ Třemošnice a případně ji zařadí do evidence žadatelů o ubytování. V případě uvolnění bytu v DPS budete kontaktováni.

                                                                                   Bc. Jana Endrychová, 16. 3. 2015

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
2
31
1
1
2
2
3
1
4 5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14 15
4
16
17 18
2
19
2
20
2
21
1
22
5
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
2
29
2
30

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0