Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

Knihovní řád

I. Obecná ustanovení
Městská knihovna v Třemošnici je základní knihovnou města ve smyslu zák.257/2001 Sb.
Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělávání v obci. Knihovna poskytuje své služby bezplatně. Úhrada manipulačních, sankčních a případně dalších poplatků je možná pouze ve smyslu zákona 257/2001 a je přílohou tohoto knihovního řádu.

II. Povinnosti čtenářů městské knihovny
1) Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovnice.
2) Čtenáři jsou povinni zachovávat v knihovně klid a pořádek.
3) Jestliže čtenář nedodržuje toto ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práv
užívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinností nahradit knihovně škodu, ani
odpovědnosti podle platných předpisů. Právo používat služeb knihovny je možné
odebrat čtenáři i z hygienických důvodů.

III. Podmínky za přijetí čtenáře městské

1) Čtenářem městské knihovny se může stát
a) občan ČR, který má bydliště, pracoviště nebo školu v místně knihovny nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat
b) občan jiného státu nebo občan bez státní příslušnosti s přechodným pobytem v ČR, který má povolení k trvalému pobytu v ČR, za stejných podmínek jako občan ČR
c) veřejná instituce
2) Čtenářem se občan nebo instituce stává zaregistrováním a vydáním členského průkazu.
3) Podepsáním členské přihlášky a čtenářské legitimace se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu a že souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny po doby, kterou bude čtenářem knihovny.

IV. Čtenářské průkazy
1) Čtenářský průkaz se vystavuje po vyplnění přihlášky a předložení platného OP nebo pasu a povolení k pobytu. U institucí bude přihláška ověřena ředitelem.
2) Čtenářská přihláška obsahuje jméno, adresu, datum narození. Tyto osobní údaje slouží k registraci čtenářů a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

V.
1) O zapůjčení díla rozhoduje knihovna a čtenář může mít současně nejvíce 6 dokumentů. Vyjímku povolují knihovnice.
2) Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena.
3) Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám.
4) Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo ve stavu, v jakém jej převzal.
5) Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí půjčené dílo, bude se vrácení vymáhat právní cestou a čtenář je povinen zaplatit stanovené poplatky. Bez
úhrady těchto poplatků není možné půjčovat z knihovny další dokumenty.
6) Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu knihy a nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které se ztrátou nebo poškozením dokumentu vznikly, dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí knihovního řádu.
7) Jestliže dílo není v knihovně, zprostředkuje knihovnice výpůjčku dokumentu z jiné knihovny podle předpisů o meziknihovní výpůjční službě, ale pouze registrovanému
čtenáři
8) Pro půjčování knihovního fondu platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb., ve znění pozdějších novel.
9) Při práci s Internetem je čtenář povinen řídit se pokyny knihovnice (např. při přístupu na stránky s nevhodným obsahem, používání elektronické pošty apod.) viz příloha č.2.
10) Při užívání výukových a vzdělávacích CD-romů je uživatel povinný respektovat
pravidla viz příloha číslo 3.

Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu jsou přílohy.

Přílohy

Používání PC
1. Uživatelem PC se může stát každý občan ČR starší 15 let i cizí státní příslušník. Osoby mladší 15 let se mohou stát uživatelem PC pouze se souhlasem pracovnice knihovny.
2. Uživatel nesmí měnit konfiguraci systému, vzhled pracovní plochy ani vstupovat a zasahovat do jiných programů.
3. Prohlížení rasisticky, nacisticky a eroticky zaměřených www stránek není povoleno.
4. Uživatelé PC jsou povinni respektovat pokyny pracovníků Městské knihovny.
5. PC je pro veřejnost k dispozici shodně s půjčovní dobou Městské knihovny.V nepůjčovní dny lze počítač využívat po dohodě s personálem Městské knihovny.
6. Kdo z uživatelů tato ustanovení nedodržuje, nebude mu přístup na PC umožněn.

Používání výukových a vzdělávacích CD-romů
1. Používat CD-ROMy, dle nabídky knihovny, může pouze registrovaný čtenář Městské knihovny Třemošnice
2. Využívání je bezplatné
3. Časové omezení je 1 hodina.
4. Čtenář i knihovna se zavazují dodržovat Autorský zákon č.201/2001 Sb

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
3
8
3
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
2
17
1
18
4
19
2
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
3
26
1
27
1
28
1
29
1
30
2
31
1
1
2
2

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0